سود سپرده‌ها به صورت ماهیانه و دلاری پرداخت می‌شود و اصل سرمایه نیز بعد از اتمام دوره، همراه سود همان ماه به صورت دلاری پرداخت می‌گردد.