دو نوع پلن اصلی برای سرایه گذاری وجود دارد:

1- پلن سرمایه گذاری زیتون که شامل سرمایه گذاری مدت دار دلاری و دریافت سود ماهانه میشود

2- پلن سرمایه گذاری فریز که شامل دریافت سود و اصل سرمایه در آخر دوره می باشد.