بله. کاربران رمزنگار هیچ گونه محدودیتی درانتخاب پلن های سرمایه گذاری نخواهند داشت.